Regulaminy

Regulamin rozliczeń kosztów gosp. zasobami mieszkaniowymi

Regulamin porządku domowego

Regulamin niniejszy określa zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz prawa i obowiązki lokatorów /najemców lokali/zajmujących lokale mieszkalne i użytkowe w domach spółdzielczych na terenie miasta Świdnicy i Marcinowic w zakresie porządku, czystości i bezpieczeństwa.


Regulamin przetargów
Niniejszy regulamin ustala zasady i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących:
- wykonania inwestycji, robót i remontów kapitalnych na zlecenie Spółdzielni,
- wykonania usług na rzecz Spółdzielni, sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia Spółdzielni, z wyłączeniem przetargów na zasiedlenie mieszkań uzyskanych z odzysku.

Regulamin zasad zlecania robót i tryb przeprowadzania przetargów (01.02.2024 r)

Regulamin rozliczania kosztów CO i CWU

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody (obowiązuje od 01.01.2024 r.).

Regulamin obowiązków SM w Świdnicy i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

● Regulamin (obowiązuje od 01.10.2023 r.)

Regulamin przetargów na sprzedaż mieszkań z odzysku

● Regulamin przetargów na sprzedaz mieszkań z odzysku

Klauzula o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

Oświadczenie do ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych:
● Oświadczenie o ilości osób

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

● Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Zasady udostępniania dokumentów i informacji członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

● Zasady udostępniania dokumentów i informacji członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

● Regulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
Regulamin_rozliczen_kosztow_gospodarowania_zasobami_mieszkaniowymi_i_ustalania_oplat_za_uzytkowanie_lokali.pdf

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff