Zarządzanie nieruchomościami

OFERTA na Zarządzanie (Administrowanie) Nieruchomością

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy od ponad 60 lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Naszym atutem jest doświadczona i wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje.
Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych.

Zapewniamy również skuteczną windykację należności i kompleksową obsługę prawną Wspólnoty.
Skala i stabilność naszej Spółdzielni pozwalają nam negocjować atrakcyjne ceny na usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.

Oferta, którą Państwu przedstawiamy jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Indywidualnych Nieruchomości. W ramach umowy o administrowanie proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:
Obsługa administracyjna:
• przygotowywanie rocznych planów gospodarczych,
• negocjowanie i zawieranie umów w imieniu wspólnot na dostawę mediów i świadczone usługi, oraz kontrolę wykonywania zleconych zakresów,
• występowanie w imieniu wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości,
• zwoływanie i obsługa zebrań wraz z przygotowaniem projektów uchwał i regulaminów,
• prowadzenie, oraz aktualizacja ewidencji poszczególnych lokali i spisu właścicieli wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
• przygotowywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty, oraz dokumentacji ogólnej nieruchomości i lokali wchodzących w jej skład,
• współpraca z organami samorządowymi w zakresie funkcjonowania nieruchomości wspólnej,
• stała analiza kosztów utrzymania nieruchomości, oraz weryfikacja ich realizacji w trakcie roku obrachunkowego,
• współpraca z brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczania części wspólnej nieruchomości, wybór najbardziej korzystnej oferty ubezpieczeniowej,
• stała obsługa prawna w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną,
• prowadzenie korespondencji związanej z bieżącą obsługą.
Obsługa w zakresie księgowym:
• prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, oraz poszczególnych właścicieli przy pomocy systemu komputerowego,
• ustalanie zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, oraz opłat z tytułu świadczeń dla poszczególnych lokali,
• rozliczanie mediów (zimnej i ciepłej wody, ogrzewania i wywozu nieczystości) zgodnie z przyjętymi regulaminami,
• windykacja należności,
• bieżące regulowanie należności z tytułu dostaw i usług, oraz opłat dotyczących wspólnoty,
• przygotowanie rocznych sprawozdań finansowo – księgowych dla wspólnot mieszkaniowych,
• składanie wymaganych dokumentów sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych do odpowiednich urzędów,
• pomoc w uzyskaniu kredytu dla wspólnot mieszkaniowych.
Obsługa w zakresie technicznym:
• zlecanie usunięcia awarii, oraz kontrola i rozliczenie wykonania prac,
• przygotowywanie zakresu zadań remontowo – modernizacyjnych danej nieruchomości,
• współpraca z organami samorządowymi i państwowymi w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń przewidzianych prawem,
• przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla wspólnot,
• przeprowadzanie postępowań przetargowych,
• negocjacje warunków umów z wykonawcami robót budowlanych,
• nadzory nad przeprowadzanymi przez firmy remontami,
• przeprowadzanie przeglądów nieruchomości – bieżących przewidzianych prawem,
• prowadzenie książek obiektów budowlanych, oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,
• zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku (wynikających z warunków określonych w przepisach Prawa Budowlanego).
Obsługa prawna:
Obsługa prawna obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem, oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności:
• wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
• dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
• dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika,
• dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy,
• dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera,
• dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.
O wyborze wykonawcy i dostawcy dla Wspólnoty zawsze decyduje zgodnie z kompetencjami Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
Każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem, będzie dostarczona do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzgodnienia jej treści.
Stawki za świadczone przez Spółdzielnię usługi oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zostaną określone w trakcie negocjacji i uzgodnień z Zarządem Wspólnoty po uwzględnieniu oczekiwań Wspólnoty, co do zakresu usług.
W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff