PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH (27.11.2023 R.)

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pok. nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem. Oferty należy składać do dnia 27.11.2023r., do godz. 09:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2023r. o godz. 09:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (parter), wadium 1 000,00 zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw. ) 7:00 - 15:00, wtorek w godz. 7:00 - 17:00, piątek w godz. 7:00 - 13:00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff