Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (25.05.2022)

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14 , otrzymać pocztą lub e-mailem.

Oferty należy składać:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, do dnia 25.05.2022 r., do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 9:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości, – telefon 74/852-40-48.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff