Przetarg nieograniczony ofert pisemnych (11.08.2022r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

1. Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków i terenów do nich przyległych oraz terenów zewnętrznych i zielonych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.
Oferty należy składać do dnia 11.08.2022r., do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6, otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości – telefon 74/852-40-48.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff