Fundusze europejskie

Logotypy źródeł dofinansowania
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę na dofinansowanie projektu pn.:
„Remont i modernizacja części mieszkalnej budynku galeryjnego przy ul. Siostrzanej 1-25,7a w Świdnicy”
nr RPDS.06.03.04-02-0134/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr. 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Świdnicy zamieszkujących zdegradowany obszar miasta oraz podniesienie jakości i estetyki infrastruktury mieszkaniowej. Prace remontowe i modernizacyjne obejmą wykonanie posadzki na galerii budynku, docieplenie stropodachu, malowanie elewacji oraz remont zadaszeń wejść do klatek schodowych.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 366.610,19 PLN.

Copyright © 2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff