Przetarg nieograniczony na wybudowanie instalacji kanalizacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wybudowaniem nowej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 11-25 w Świdnicy.

Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 8, pokój nr 14, otrzymać pocztą lub e-mailem.

Oferty należy składać do dnia 06.10.2021 r., do godz. 9:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, parter.
Wadium 5 000,00 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości Pan Adam Guźda, pok. nr 14, tel. 74 852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy

Design by Graff